Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

 

Księga Gości  

Nasza stronka na smartfonie:

 

 

 

KLAUZULA

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Zespół Szkół w Orzechówce z siedzibą 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 5

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest:

Zespół Szkół w Orzechówce z siedzibą 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 5, tel. 13 430 61 89, e-mail: szkola@orzechowka.eu, reprezentowany przez Ewę Niemiec – dyrektora, tel. 13 430 61 89, e-mail: szkola@orzechowka.eu.

 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół
w Orzechówce:

Anna Kozimor Cyganik

E-mail: inspektor.jasienica@gmail.com

 

3.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Orzechówce:

 

Zespół Szkół w Orzechówce przetwarza dane osobowe  w celu realizacji zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), i g) RODO.

 

4.    Kategorie odnośnych danych osobowych dziecka i źródło pochodzenia danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych dziecka: dane identyfikacyjne, dane
o stanie rodzinnym, zdrowotnym oraz inne wynikające z ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni dziecka.    

 

5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka będą wyłącznie organy publiczne i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub będące podmiotami przetwarzającymi.   

 

6.    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7.    Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

     Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z przepisów archiwalnych obowiązujących w Zespole Szkół w Orzechówce.

 

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawa.

 

9.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.

 

11. W zależności od rodzaju sprawy załatwianej w Zespole Szkół w Orzechówce podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 

12. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw – konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.  

 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.