Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

 

Księga Gości  

Nasza stronka na smartfonie:

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Monitoring Zespołu Szkół w Orzechówce

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), informuję, iż:

 

1.   Teren Zespołu Szkół w Orzechówce jest monitorowany. Monitoring obejmuje teren wokół Zespołu: parking i wejście główne do budynku oraz teren wewnątrz Zespołu: korytarze szkolne, hol, obszar przed salą gimnastyczną.  

 

2.   Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest:

Zespół Szkół w Orzechówce z siedzibą 36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 5, tel. 13 430 61 89, e-mail: szkola@orzechowka.eu, reprezentowany przez Ewę Niemiec – dyrektora, tel. 13 430 61 89, e-mail: szkola@orzechowka.eu.

 

3.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół w Orzechówce:

Anna Kozimor Cyganik

E-mail: inspektor.jasienica@gmail.com

 

4.    Cele przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Orzechówce:

 

Zespół Szkół w Orzechówce przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu oraz ochrony mienia Zespołu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5.   Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą wyłącznie organy publiczne i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub będące podmiotami przetwarzającymi.  

 

6.    Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7.    Okres, przez który dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: 

    Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. 

 

8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring narusza przepisy RODO.

 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Zespołu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Zespołu.

 

11.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.